gratis verzending vanaf € 75

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Instituut Sensy

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Instituut Sensy (Besloten Vennootschap; Ondernemingsnummer: BE0700.802.432), hierna te noemen Sensy, verleent u hierbij toegang tot instituut-sensy.be (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De webbouwer (wcreate – https://www.wcreate.be) is onder geen beding verantwoordelijk voor hetgeen op deze website gepubliceerd wordt.

Sensy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte via de website of via mail.

Beperkte aansprakelijkheid
Sensy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sensy. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sensy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de Instituut Sensy Webshop zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Individuele afspraken

Je kan annuleren tot 48u. voor de afspraak. Afspraak op maandag is vrijdag te annuleren.
Bij annulatie minder dan 48u. rekenen we het normale tarief van de sessie aan.
Een laattijdige annulatie wordt enkel aanvaard in geval van aanwijsbaar overmacht (bij ziekte: doktersbriefje).

Betalingen

De Klant kan op de webshop van Sensy betalen via bancontact.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering van goederen

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in BENELUX
De levering gebeurt door BPOST. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan instituut-sensy.be Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sensy was geboden.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke Leveringsbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in deze laatste of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Orderbevestiging.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van onze producten, onvoorziene omstandigheden buiten onze wil of het leveringsgebied.

Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terug te betalen van het bedrag dat U betaalde.

Met het oog op de onderhavige Voorwaarden, zal de « levering » als uitgevoerd beschouwd worden of de bestelling zal beschouwd worden als zijnde « geleverd » op het ogenblik dat U, of een derde die U aangewezen zult hebben, het materieel bezit verwerft van de producten, hetgeen zich zal materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres.

Retourneren

Retouren worden alleen geaccepteerd binnen de retourtermijn van 14 dagen.
Het artikel in de originele verpakking retour sturen zonder dat deze is gebruikt.
Het verzendrisico van het retourneren zijn voor de koper.
Goederen die zijn aangekocht met een korting kunnen niet worden geretourneerd.
Product- en/of leverfouten dienen binnen 14 dagen na levering met omschrijving aan ons gemeld te worden.
Indien niet aan onze ruil- en retourvoorwaarden is voldaan dan behouden wij ons het recht voor om zendingen terug te sturen en je de verzendkosten in rekening te brengen.

Sancties niet betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sensy beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt instituutsensy.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksen en afbeeldingen liggen bij Sensy. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sensy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.

Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Sensy. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Sensy verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (namelijk het contacteren patiënten) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Nieuwbrief

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft de klant toestemming aan Instituut Sensy voor het gebruik van het opgegeven e-mailadres om periodieke nieuwsbrieven en gerelateerde informatie te versturen. De klant begrijpt dat ze op elk moment het recht behouden om zich af te melden voor deze nieuwsbrieven door de afmeldingsinstructies te volgen die in elke nieuwsbrief worden verstrekt. De privacy en gegevens van de klant zullen in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid worden behandeld.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens
Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, vul je ons contactformulier in.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Sensy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contactgegevens rechtspersoon
Instituut Sensy
Sint-Godelievestraat 8
8020 Oostkamp

Tel: 0485 47 94 31
E-mail: info@instituut-sensy.be
Ondernemingsnummer: BE0700.802.432

RPR: Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd.

× Hulp nodig?